ค้นหาโดยยี่ห้อ

สารเคมีสำหรับห้องปฎิบัติการ
(Reagent & Chemicals)Sigma Aldrich

เครื่องมือสำหรับห้องปฎิบัติการ
(Lab Equipment)สินค้าสำหรับงานโมเลคคูล่าห์และงานชีวภาพ
(Molecular & Biology)   Biotech Rabbit    Sigma Aldrich  Promega   

แอนตี้บอดี้
(Antibodies)Sino biological   Abcam Creative Diagnostics Invitrogen acrobiosystems Innovative Research

อาหารเลี้ยงเชื้อและอาหารเลี้ยงเซลส์
(Cell culture & Media)Difco CRITERION HyClone Himedia

เครื่องแก้วสำหรับห้องปฎิบัติการ
(Laboratory Glassware)     

อุปกรณ์พลาสติกสำหรับห้องปฎิบัติการ
(Plastic Labware)งานกรองสารสำหรับห้องปฎิบัติการ
(Laboratory Filtration)เทฟลอนแล็ปแวร์
(PTFE Labware)กระบอกฉีดสารหรือแก็ส ปริมาตรไมโคร
(HPLC & GC Syringe)Hamilton  SGE

สแตนเลสแวร์
(Stainless Product)MAGNATE

วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง
(Consumables)Yamada Sritrang Gloves NIPRO

ที่วัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลา
(Thermometer & Timer)Brannan ISOLAB

อื่นๆ
(Others)


Visitors: 419,835